nadkom. Krystian Herbasz
Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego

Zastępca Naczelnika - asp. sztab.Tomasz Zadroga


SEKRETARIAT tel. 58 6729750, fax: 58 6729761 

 

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

ZADANIA WYDZIAŁU :
 • rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości kryminalnej oraz wykrywanie sprawców tych przestępstw w drodze czynności dochodzeniowo-śledczych
 • współdziałanie ze służbą prewencyjną w opracowywaniu wytycznych i zaleceń dotyczących postępowań wyjaśniających oraz praktyki oskarżycielskiej w sprawach o wykroczenia.
 • wypracowywanie strategicznych kierunków oraz jednolitej praktyki procesu wykrywczego i dowodowego przy zwalczaniu przestępczości kryminalnej na terenie powiatu na potrzeby kierownictwa komendy oraz jednostek i komórek organizacyjnych bezpośrednio prowadzących sprawy,
 • realizacja zadań i udzielanie pomocy w zakresie techniki kryminalistycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • dokonywanie analiz i ocen stanu zagrożenia przestępczością, jej dynamiki, struktury i innych czynników istotnych z punktu widzenia wykrywalności oraz działalności służby kryminalnej do walki z przestępczością kryminalną w jednostkach Policji powiatu wejherowskiego, w szczególności w zakresie nowych zjawisk i form przestępczych,
 • współpraca z organami prokuratury, sądu i innymi organami ochrony porządku prawnego,
 • współpraca z sekcjami Komendy Powiatowej, a szczególnie z Sekcją Kryminalną oraz Komisariatami Policji i Posterunkami Policji w zakresie realizowanych zadań,

Zadania Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, realizowane są przez:
 • prowadzenia postępowań przygotowawczych,
 • wykrywania sprawców przestępstw i przygotowywanie dokumentacji procesowej dla potrzeb prokuratury i sądu,
 • realizacji zadań zleconych przez prokuraturę, w sprawach karnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • udzielanie pomocy i czuwanie nad prawidłowym tokiem postępowań przygotowawczych przez sekcję i podległe jednostki organizacyjne

Zespół Techniki Kryminalistycznej w zakresie:
 • zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia dla potrzeb dalszej pracy dochodzeniowej,
 • uzyskiwania i zabezpieczania materiału porównawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzania dokumentacji technicznej i fotograficznej do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
 • udzielania pomocy technicznej, fizycznej i intelektualnej wszystkim policjantom w zakresie techniki kryminalistycznej.
Nr art.:37, modyfikacja: 2012-04-02

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14,
Telefon : (058) 672 97 22,
Kanał RSS policji
© 2018 r.